مارمولک

     

 

مارمولك جانوری شكارچی بوده و از حشرات تغذیه می نماید و در كنترل بیولوژیك حشرات نقش مهمی را ایفا می نماید و در واقع یك جانور مفید بشمار می آید . در مورد مارمولك های ایران و سم موجود در بدن آنها تاكنون گزارش مبسوطی وجود ندارد فقط بخاطر ظاهر چندش آور است كه افراد از آن گریزانند. در آفریقا تعدادی مارمولك وجود دارد كه سمی بودن آنها به اثبات رسیده است. 
 

اقدامات محیطی :

استفاده از چسب نواری 
استفاده از چسب هایی که برای گرفتن موشها به کار میرود .
استفاده از حشره کش ها
نصب توری بر روی پنجره ها برای جلوگیری از ورود
استفاده از طعمه های حاوی حشره کشها و یک ماده پروئین دار
مبارزه با حشرات خصوصا پشه که مارمولک از آن تغذیه می کند . در صورت عدم دسترسی به آن محیط را ترک خواهد کرد .